Uçan Balon Anaokulu
Yaptığımız İşe Bakışımız...

Profesyonellik, Sorumluluk, Adalet, Eşitlik, Sağlıklı ve Güvenli Ortamın Sağlanması, Dürüstlük Doğruluk Güven, Tarafsızlık, Mesleki Bağlılık ve Sürekli Gelişme,, sevgi ve Saygı, Kaynakların Etkin Kullanımı ve Sosyal Sorumluluk Kavramlarına Bakış Açımız.

 1. Profesyonellik: Uçan Balon, idari ve akademik kadrosuyla, görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak, eğitim ve öğretim hizmetlerini zamanında, çağdaş yöntemlerle sunmak, yönetişim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, açık, hesap verebilir, katılımcı, etkin, hukuka bağlı ve toplumsal sorumluluklarını  gözeten bir hizmet anlayışıyla okul öncesi eğitim mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek ilkelerini benimsemiştir.
 2. Sorumluluk:Uçan Balon, idari ve akademik kadrosuyla üzerine düşen büyük sorumluluğun bilincindedir.
 3. Adalet:Tüm uygulamalarda adil olmak ve öğrenciler ve çalışanlar arasındaki ilişkilerde adaleti sağlamak sorumluluğuna sahiptir. Bu kapsamda, öğrencilere ve öğretmenlere söz hakkının adil olarak paylaştırılmasından başlayıp, sınıf içi ve dışı etkinliklere katılıma kadar uzayan her türlü etkinlikte adaletin sağlanması son derece önemlidir.
 4. Eşitlik:Uçan Balon’daki tüm öğrenciler eşittir.
 5. Sağlıklı ve güvenli ortamın sağlanması:Okul ortamında yönetsel etkinlik sağlanarak, öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek her türlü unsurun ortadan kaldırılması hedeflenir.
 6. Dürüstlük, Doğruluk ve Güven:Uçan Balon kadrosu öğrencilerine iyi bir rol model olmayı hedefler.
 7. Tarafsızlık:Uçan Balon din, dil, ırk, cinsiyet  ayrımı gözetmez  ve kurumsallaşmış davranış kalıpları uygular.
 8. Mesleki Bağlılık ve Sürekli Gelişme:Uçan Balon kadrosu, meslekleri ile ilgili yeniliklere açıktır, yaratıcı, çağdaş akademik çalışmalarda bulunmayı, mesleki performansı artırabilmek için kendilerine sağlanan eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmayı herşeyden önce ülkesine ve Lideri Atatürk'e görev addeder.
 9. Sevgi ve Saygı:Uçan Balon Kadrosu, her şeyden önce insanın değerine ve bütünlüğüne saygı gösterir. Öğrenciler sevgi ve saygı görerek, sevgi ve saygı duymayı öğrenirler. Bu doğrultuda; uçan balon'da herkesin değerine ve varlığına, özel yaşamına, özerkliğine ve bireysel farklılıklara saygı gösterilmektedir.
 10. Kaynakların Etkili Kullanımı:En kıt ve değerli kaynak zamandır. Bu açıdan öğretim ve eğitim zamanını yaratıcı, eğlenceli ve etkin kılarak öğrencilerin yararı en üst düzeye çıkarılmaktadır.
 11. Sosyal Sorumluluk:Uçan Balon Çocukevi ve Anaokulları, tüm toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi, sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğuyla hareket etmeyi ve bu anlayışa sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.